2017-03-29

Statut Urzędu Morskiego w Słupsku

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Słupsku


Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1250) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi Morskiemu w Słupsku nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Słupsku (Dz. Urz. MI. Nr 3, poz. 15).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

M. Gróbarczyk


Załącznik do zarządzenia Nr 28
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 6 grudnia 2016 r.

STATUT
URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU


§ 1

Statut Urzędu Morskiego w Słupsku, zwanego dalej „Urzędem”, określa organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, zwanego dalej „Dyrektorem”.


§ 2

1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy;
2) Wydział Finansowo-Księgowy;
3) Wydział Techniczno-Inwestycyjny;
4) Wydział Zaopatrzenia i Transportu;
5) Wydział do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich;
6) Wydział Kontroli Wewnętrznej;
7) Wydział Technologii Informatycznych;
8) Inspektorat Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego;
9) Inspektorat Ochrony Wybrzeża z podległymi Obwodami i Obchodami Ochrony Wybrzeża;
10) Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego;
11) Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi;
12) Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego;
13) Inspektorat Administracji Portów, Hydrografii i Robót Czerpalnych z podległymi kapitanatami i bosmanatami portów;
14) Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego;
15) Biuro Spraw Obronnych Żeglugi;
16) Samodzielne Stanowisko do spraw Prawnych;
17) Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
18) Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
19) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;
20) Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Danych;
21) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
22) Pełnomocnik do spraw Zarządzania Systemem Jakości.

2. Sprawy z zakresu Inspekcji Państwa Bandery oraz Inspekcji Państwa Portu prowadzi Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi.


§ 3

1. W Urzędzie tworzy się stanowiska zastępców Dyrektora do spraw:

1) inspekcji morskiej;
2) technicznych.

2. W Urzędzie może być utworzone stanowisko zastępcy Dyrektora do innych spraw niż wymienione w ust. 1.
3. Pierwszym zastępcą Dyrektora jest zastępca do spraw inspekcji morskiej.
4. Zakres czynności zastępców Dyrektora ustala Dyrektor.
5. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 oraz innych pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

 

§ 4

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

§ 5

Zakres działania Dyrektora obejmuje w szczególności następujące sprawy:

1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;
2) ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym zadania związane z wykonywaniem zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;
3) korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;
4) bezpieczeństwa związane z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;
5) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami Prawa geologicznego i górniczego;
6) nadzoru nad ratowaniem życia;
7) prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;
8) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach;
9) uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji dotyczących zagospodarowania tego pasa;
10) budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym;
11) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności;
12) oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich;
13) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 398, z późn. zm.2));
14) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. poz. 1361, z 2004 r. poz. 959, z 2005 r. poz. 1683 oraz z 2010 r. poz. 1508);
15) sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;
16) wykonywania kontroli i nadzoru w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających;
17) nadawania nazw statkom morskim;
18) organizacji oraz nadzoru nad pilotażem morskim na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego;
19) budowy i utrzymywania obiektów i budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich;
20) zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642), w zakresie przewidzianym w tych przepisach;
21) monitorowania i informowania o ruchu statków;
22) przeprowadzania inspekcji statków, w zakresie wynikającym z zobowiązań międzynarodowych;
23) ewidencji ładunków i pasażerów;
24) zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250);
25) kontroli paliwa u dostawców paliwa dostarczanego na statki;
26) wydawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, w przypadku przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz ustanawianie wokół nich stref bezpieczeństwa;
27) wydawania pozwoleń na układanie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, w przypadku przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz ustanawianie wokół nich stref bezpieczeństwa;
27) wydawania pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym;
28) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w polskich obszarach morskich;
29) wydawania pozwoleń na przeszukiwanie wraków i ich pozostałości;
30) prowadzenia pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich dla celów bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego i monitorowania brzegów morskich;
31) współpracy z organami prowadzącymi sprawy wypadków morskich;
32) współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska morskiego;

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się